1.  Administratorem Moich danych jest Multiconvert sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr: 0000731393, NIP: 5833305163, REGON: 380227947, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 złotych (dalej „Multiconvert”).

2. Inspektorem ochrony danych w Multiconvert Sp. z o.o. jest Pani Halina Kiedrowska, adres e -mail: iod@multiconvert.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz usług i produktów Partnerów oraz wykonania ciążących na Multiconvert obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu kierowania treści marketingowych przez Multiconvert oraz jego Partnerów jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody mogą zostać przekazane Partnerom:

  • Media System sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

6. Dane osobowe, nie będą przekazywane poza obszar EOG.

7. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Każdą z wyrażonych zgód mogę wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

11. W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi informowanie o nowych ofertach i promocjach.

12. Podane dane mogą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrażona zgoda.