Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem!

Przetwarzanie danych osobowych w firmie  Multiconvert  Sp.  z  o.o reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO (ang. GDPR) .

RODO jest stosowane od 25 maja 2018r. Jest to unijna regulacja mówiąca o tym, w jaki sposób obchodzić się z danymi osobowymi , w jaki sposób te dane chronić. Multiconvert Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO , firma Multiconvert Sp. z o.o. wyznaczyła  Panią Magdalenę Plichta do pełnienia  funkcji  Inspektora Ochrony Danych

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych poprzez e-mail: iod@multiconvert.pl

Inspektor Ochrony Danych zapewnia poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą

Dlaczego i Jak Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe

Korzystanie z serwisu Multiconvert
 • Zakres danych osobowych udostępnianych Administratorowi przez Użytkownika zależy od funkcjonalności, z których Użytkownik korzysta za pośrednictwem Serwisu. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika żadnych danych identyfikacyjnych. W przypadku korzystania z Serwisu polegającego tylko na przeglądaniu jego treści, Administrator przetwarza jedynie informacje o adresie IP urządzenia Użytkownika oraz dane zebrane za pomocą plików cookies.
 • Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, niezbędnej do założenia konta użytkownika. Rejestracja może być wymagana do skorzystania z usług innych niż przeglądanie Serwisu a Użytkownik jest każdorazowo informowany, że skorzystanie z danej usługi wymaga rejestracji i przedstawienia danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 • Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika, dane osobowe mogą zostać użyte w celach marketingowych i promocyjnych, w tym celu wysyłania Użytkownikowi newslettera, oraz przekazywania informacji handlowej od Administratora w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla korzystania przez Użytkownika z usługi w związku z którą powstała prośba o podanie danych osobowych lub do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika skierowaną do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zakup usług lub złożenie zamówienia
 • Przy zawieraniu umowy przez serwis Multiconvert na zakup różnego rodzaju usług pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
  – nazwisko i imiona,
  – miejsce i data urodzenia,
  – adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
  – numer kontaktowy oraz adres e-mail,
  – numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
  – nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numeru paszportu lub karty pobytu,
  – adresy kontaktowe
 • Powyższe dane są nam niezbędne do: zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług pośrednictwa w zakupie usług telekomunikacyjnych.
Realizacja obowiązków prawnych ( art.6 ust. 1f RODO)

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:

 • przygotowania i wygenerowania dokumentów Zamówienia lub Umowy na świadczenie usług i/lub dostawy innych produktów przez Dostawcę.
 • dostępu do Konta Klienta z informacjami o zakupionych produktach oraz z ich statusem.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Multiconvert Sp. zo.o.
 •  odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi
 •  wsparcie obsługi
 •  tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie)
 •  wykrywanie nadużyć,

Dane te przetwarzamy w czasie niezbędnym do sfinalizowania zawarcia umowy na Usługi Dostawcy oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń, finansowych, podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Zgody na działania marketingowe

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:

 • prezentować reklamy Multiconvert Sp. z o.o. lub jej Partnerów – Dostawców Usług  i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować, wedle Państwa uznania, dane geolokalizacyjne), sposób korzystania przez Państwa z urządzenia, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych.
 • tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Multiconvert  i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy – od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane. Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Multiconvert oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności). Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

Przekazywanie i udostępnienie Danych

Państwa  dane osobowe będą przekazywane lub  udostępniane innym podmiotom wyłączenie w sytuacji  wynikającej  z obowiązujących przepisów prawa  lub wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Prawo do sprostowanie danych

czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

Prawo do usunięcia danych ( „do bycia zapomnianym”)

czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

czyli ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, w których:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby

Prawo dostępu do danych

czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie żądanie od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz kopii danych.

Prawo do przenoszenia danych

czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: o na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Prawo do wycofania zgody

mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.