Multiconvert Sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, 80-126 Gdańsk zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731393, o numerze NIP: 5833305163, REGON: 380227947, kapitale zakładowym w wysokości: 10.000,00 złotych, właściciel i administrator serwisu internetowego multiconvert.pl, dąży do pełnego poszanowania prywatności Użytkowników serwisu. Multiconvert dba o to, aby nie gromadzić danych osobowych Użytkowników w ilości większej, niż jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Multiconvert dokłada wszelkiej staranności w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich.

I. Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie Użytkownikom zasad postępowania z danymi osobowymi Użytkowników serwisu internetowego multiconvert.pl, zwanego dalej “Serwisem”.

2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Multiconvert Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk, adres e-mail: kontakt@multiconvert.pl, zwana dalej “Administratorem”.

3. Serwis dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej multiconvert.pl. Treść Serwisu można przeglądać za pomocą każdego urządzenia mającego dostęp do sieci Internet, używając powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, przy czym rekomendowane jest korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki.

4. Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i stawia sobie za cel zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony i zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych Użytkowników.

II. Korzystanie z Serwisu

1. Zakres danych osobowych udostępnianych Administratorowi przez Użytkownika zależy od funkcjonalności, z których Użytkownik korzysta za pośrednictwem Serwisu.

2. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika żadnych danych identyfikacyjnych. W przypadku korzystania z Serwisu polegającego tylko na przeglądaniu jego treści, Administrator przetwarza jedynie informacje o adresie IP urządzenia Użytkownika oraz dane zebrane za pomocą plików cookies.

3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, niezbędnej do założenia konta użytkownika. Rejestracja może być wymagana do skorzystania z usług innych niż przeglądanie Serwisu a Użytkownik jest każdorazowo informowany, że skorzystanie z danej usługi wymaga rejestracji i przedstawienia danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla korzystania przez Użytkownika z usługi w związku z którą powstała prośba o podanie danych osobowych lub do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika skierowaną do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Przeglądanie treści Serwisu dostępne jest dla wszystkich Użytkowników. Korzystanie z usług wymagających uprzedniej rejestracji dozwolone jest wyłącznie dla Użytkowników będących osobami pełnoletnimi.

III. Dane osobowe

1. Administrator gromadzi wyłącznie takie dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie. Podstawą gromadzenia danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkownika.

2. Administrator zbiera wyłącznie te dane, do których pozyskania jest uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa i które są konieczne do zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim chce tego Użytkownik.

3. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

4. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane przez Administratora w celu:

a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu;

b) komunikacji z Użytkownikiem;

c) rozpatrywania złożonych reklamacji;

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO – w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników

b) art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikiem strony;

6. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, dokonując na nich takich operacji jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

7. Korzystając z Serwisu Użytkownik udostępnia Administratorowi informacje o IP urządzenia Użytkownika, jak również stosowane są pliki cookies. W celu skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie takich danych osobowych jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. W przypadku niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru rachunku bankowego.

8. Świadczenie na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Serwisu nie wymaga przekazania danych osobowych Użytkownika poza terytorium Unii Europejskiej.

9. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika, dane osobowe mogą zostać użyte w celach marketingowych i promocyjnych, w tym celu wysyłania Użytkownikowi newslettera, oraz przekazywania informacji handlowej od Administratora w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Realizacja uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim następuje poprzez:

a) wysłanie wiadomości elektronicznej do Administratora na adres kontak@multiconvert.pl;

b) przesłanie pisemnej korespondencji na adres siedziby Administratora.

11. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku korzystania z Serwisu polegającego wyłącznie na przeglądaniu jego treści wycofanie zgody ma miejsce poprzez zamknięcie okna lub strony przeglądarki. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu. W przypadku danych osobowych podanych na potrzeby rejestracji, wycofanie zgody na ich przetwarzanie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@multiconvert.pl, a w rezultacie cofnięcia zgody Użytkownik traci uprawnienie do korzystania z wszystkich usług, na potrzebę których przekazanie danych było wymagane. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na wiadomości od Użytkownika lub rozpatrzenia złożonej reklamacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

13. Administrator uprawniony jest do przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim, w szczególności odpowiednim organom państwowym, jeżeli do przekazania danych obligują Administratora powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Dane przekazywane przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem Serwisu przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.

2. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, Użytkownikowi generowane jest przeznaczone dla niego konto użytkownika. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest za pomocą wygenerowanych przez Użytkownika w toku rejestracji unikalnego i znanego tylko Użytkownikowi loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła w tajemnicy i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

3. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W szczególności, Administrator podejmuje adekwatne środki technologiczne i osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych powierzonych mu przez Użytkownika.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przekazywanie danych osobowych z urządzenia za pośrednictwem którego korzysta z Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia danych osobowych Użytkownika, jeżeli naruszenie to było spowodowane nieskutecznym zabezpieczeniem urządzenia Użytkownika. Ponadto, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia danych osobowych Użytkownika w sytuacji, gdy podmiot trzeci uzyskał dostęp do tych danych w rezultacie nieskutecznego zabezpieczenia lub ujawnienia loginu i hasła przez Użytkownika.

V. Polityka cookies

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i jak najlepszej jakości usług Administrator korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) świadczenia usług;

b) dopasowania treści Serwisu do preferencji i indywidualnych potrzeb Użytkownika;

c) badań nad wskazaniem obszarów wymaganej modyfikacji Serwisu w oparciu o statystyki i schematy korzystania przez Użytkowników z Serwisu;

4. Technologia cookies stosowana jest w celu:

5. W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) Stałe – pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

b) Sesyjne – pliki cookies tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

c) Konieczne – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

d) Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

e) Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

f) Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

g) Pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie akceptują przechowywanie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany tych ustawień.

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu Multiconvert.pl. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem Regulamin Serwisu Multiconvert.pl.

2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać modyfikacją związanym ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, rozwojem środków technologicznych czy zmianą zakresu usług oferowanych przez Administratora.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25/07/2018 r.