I. DEFINICJE

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Administrator – Multiconvert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, 80-126 Gdańsk zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731393, o numerze NIP: 5833305163, REGON: 380227947, kapitale zakładowym w wysokości: 10.000,00 złotych.

b) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

c) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem multiconvert.pl.

d) Usługa – usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

e) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2.  Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2.3 Serwis ma charakter informacyjno – reklamowy dotyczący propagowania wiedzy na temat narzędzia on-line do podpisywania umów na usługi z różnych obszarów rynku należącego do Multiconvert Sp. z o.o..

2.4.  Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Mozilla FireFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer
b) dostęp do Internetu
c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies

2.5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;

d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

2.7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) – d) oraz w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez zamknięcie okna przeglądarki w którym wyświetlana jest strona Serwisu.

2.9. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

III.  ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści zamieszczanych w Serwisie, w szczególności do ogólnej informacji w zakresie usług oferowanych przez Partnerów Multiconvert Sp. z o.o. oraz zadania pytań dotyczących działania narzędzi.

3.2. Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy lub opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w Polityce Prywatności serwisu internetowego Multiconvert.pl więcej informacji o Ochronie Danych Osobowych w zakładce DANE OSOBOWE / RODO

 IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

4.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.3. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;

c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;

d) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

VI. REKLAMACJE

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej kontakt@multiconvert.pl.

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.

6.4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 6.1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności serwisu internetowego multiconvert.pl” dostępna na stronie: http://multiconvert.pl/polityka-prywatnosci/

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.3.  Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.4.  Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.5. Regulamin wchodzi w życie z 25.07.2018r.

7.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników.